НАЧАЛО    ФЕН КЛУБ    ЧЛЕНСТВО    MEMBERSHIP    БИЛЕТИ    MANCHESTER UNITED    НОВИНИ    КОНТАКТИ


УСТАВ НА ФЕН КЛУБ МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сдружение с нестопанска цел с наименование “ФЕН КЛУБ МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД ВЕЛИКО ТЪРНОВО” е доброволно обединение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. Есперанто № 2, което наименование при необходимост се изписва и на латиница.

Чл. 2. Сдружението става доброволен координатор за съвместяване на различните изяви, стратегии и програми, свързани с неговите цели.

Чл. 3. Сдружението обединява физически или юридически лица, като може да създава и свои клонове.

Чл. 4. Сдружението осъществява дейността си в съответствие с действащите нормативни актове в Република България и този Устав, като при противоречие на разпоредбите му със закона се прилагат законовите разпоредби.

Чл. 5. Сдружението е доброволно, неполитическо, нестопанско и самоуправляващо се юридическо лице, което се създава за неопределен срок.

Чл. 6. Сдружението може да членува в други организации, съюзи и асоциации в съответствие със своите цели и устав.

ІІ. ЦЕЛИ

Чл. 7. Целите на сдружението са:
1) Обединяване на привърженици на Футболен клуб Манчестър Юнайтед в организация, защитаваща общите им права и интереси;
2) Популяризиране дейността и историята на Футболен клуб Манчестър Юнайтед.
3) Установяване и поддържане на отношения с други фен клубове в страната и чужбина.
4) Утвърждаване на ценностите и авторитета на футболната игра и на Футболен клуб Манчестър Юнайтед.
5 ) Организиране, координиране и провеждане на благотворителни прояви под егидата на Фен клуб Манчестър Юнайтед Велико Търново, с цел популяризиране на спорта, подпомагане на обучението на деца – таланти в специализирани футболни школи в страната и чужбина;
6) Организиране и координиране на посещения на членове и симпатизанти на Фен клуба, на футболни мачове на Футболен клуб Манчестър Юнайтед;
7) Осъществяване на свободен обмен на информация, идеи, знания и опит със сродни организации в страната и чужбина, включително и извършване на допълнителна стопанска дейност при условията на чл.3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

ІII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. (1) Сдружението обединява своите членове за осъществяване на дейност в частна полза и има за предмет на дейност: Да популяризира футболната игра и дейността на Футболен клуб Манчестър Юнайтед, като организира и координира провеждането на благотворителни прояви под егидата на Фен клуб Манчестър Юнайтед Велико Търново, с цел популяризиране на спорта, подпомагане на обучението на деца – таланти в специализирани футболни школи в страната и чужбина, включително и като организиране на посещения на членове и симпатизанти на Фен клуба, на футболни мачове на Футболен клуб Манчестър Юнайтед. Да организира и финансира други, позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.
(2) За осъществяване на целите си Сдружението ще осъществява следната допълнителна стопанска дейност:
Рекламна дейност и търговия, издателска и консултантска дейности, посредничество и представителство на физически и юридически лица, както и други дейности, пряко свързани с предмета на основната му дейност.
(3) Дейността на Сдружението и изразходването на средствата не могат да бъдат обвързани с политически цели, ангажиращи го в предизборни кампании или във воденето на пропаганда и агитация в полза на политически партии.

ІV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Чл. 9 Основните средства за постигане целите на Сдружението са:
-1.Осъществяване на свободен обмен на информация, идеи, знания, опит;
-2.Създаване на форум и интернет страница на СДРУЖЕНИЕТО, в които се поставят на обсъждане теми, свързани с предмета на дейност и целите на СДРУЖЕНИЕТО и се информира обществеността за работата на СДРУЖЕНИЕТО и на Футболен клуб Манчестър Юнайтед;
- 3.Набиране на средства от местни и международни източници;
- 4.Организиране и провеждане на публични мероприятия;
- 5.Подпомагане на печатни и електронни медии, които третират теми, отговарящи на предмета на дейност
на сдружението.
- 6.Публично отразяване на конкретни инициативи и начинания на СДРУЖЕНИЕТО;
- 7.Организиране и осъществяване на издателска и популяризаторска дейност;
- 8.Други позволени от Закона дейности, подпомагащи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Органи на Сдружението са :
1). Общо събрание
2). Управителен съвет /УС/
3). Председател

Чл. 11. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, което се състои от всички членове.

Чл. 12. Общото събрание има следните правомощия :
- определя общите насоки за работа на Сдружението, контролира дейността на УС, взема решение за откриване или закриване на клонове;
- приема бюджета на Сдружението и годишния финансов отчет ;
- приема, допълва и изменя устава
- избира и освобождава Председателя и членовете на УС. Председателят се избира с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство от 2/3 ( две трети ) от гласовете на присъстващите. В случай, че след първия избор никой от кандидатите не получи 2/3 от гласовете, между двамата кандидати получили на първия избор най - много гласове, се извършва повторен избор, който втори избор се извършва непосредствено след първия и за избран се обявява кандидатът събрал най - много гласове;
- взема решения за участие в други организации, за прекратяване на дейността на Сдружението и за преобразуване;
- взема решения за разпореждане с недвижимото имущество на Сдружението, обременяването му с вещни тежести, както и за предоставяне на банкови и парични гаранции, залози, заеми и дарения в полза на трети
лица;
- взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
- отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове.

Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно в населеното място, където се намира седалището на Сдружението. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикването му, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Общото събрание се свиква с писмена поименна покана, отправена до всеки член на заявения от него адрес, в срок най-малко 1 /един/ месец, преди датата за провеждане и се поставя на мястото за обявления в сградата, където е управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, чрез интернет страницата на сдружението и форума на сдружението или на имейла на всеки член на сдружението, когато такъв е оставен на разположение.
(3) Поканата съдържа датата, мястото, началния час на провеждане и дневния ред и по чия инициатива се свиква.

Чл. 14. (1) Общото събрание се счита за редовно свикано, ако присъстват повече от половината от членовете на Сдружението.
(2) Ако на обявеното заседание не се явят нужното число членове, насроченото Общо събрание се отлага с 1 /един/ час, след което се провежда при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.
(3) Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от 2/3 от броя на присъстващите представители, като по въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(4)Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
а). Него, неговия съпруг/а/, или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително.
б). Юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения
(5) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(6) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избрани Председател и Секретар - протоколчик.

Чл. 15. Колективен управителен орган на сдружението е Управителният съвет, който се избира от Общото събрание за срок от 3 /три/ години. До избиране на нов УС, старият продължава да изпълнява функциите си. Управителният съвет се състои от 3 до 7 души. Председателят се избира от Общото събрание от състава на избрания УС.

Чл. 16. Управителният съвет има следните правомощия:
1. Управлява и организира дейността на сдружението в периода между общите събрания и се отчита за дейността си пред Общото събрание.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността си пред него.
3. Приема планове и програми за дейността на сдружението.
4. Приема административно- организационната структура на изпълнителния персонал.
5. Образува и назначава при необходимост постоянни комисии, работни групи, консултативни съвети и други.
6. Изработва и предлага на Общото събрание годишния бюджет на Сдружението.
7. Управлява имуществото на Сдружението и се разпорежда със средствата му в рамките на одобрения бюджет.
8. Приема Правилник за работа на Сдружението и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

Чл. 17. (1) Заседанията на УС са редовни ако присъстват повече от 2/3 от членовете му, като решенията се вземат с мнозинство от ¾ от членовете му.
(2) За присъстващ член на заседанията на УС се приема и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) УС може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл. 18. Председателят на сдружението ръководи дейността на УС, представлява Сдружението и свиква на заседание Управителния съвет.

Чл. 19. Сдружението има собствени емблема и печат.

VІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 20. (1)Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, без оглед на гражданство и националност, което приема устава на сдружението и желае активно да съдейства за постигане на неговите цели и е решено с личното си участие да допринесе за постигане на целите на сдружението.

Чл. 21. Приемането на нови членове на сдружението се извършва въз основа на писмена молба, в която кандидатът заявява, че приема идеите, целите и устава, като към кандидатурата се прилагат две препоръки от настоящи членове. Приемането става с решение на Управителния съвет.

Чл. 22. Членовете на Сдружението имат право :
- да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;
- да участват в обсъждането и решаването на въпросите, свързани с дейността на сдружението;
- да участват в дейността на сдружението;

Чл. 23. Членовете на Сдружението са длъжни :
1. Да работи съзнателно и активно за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО.
2. Да спазва безусловно УСТАВА и другите вътрешни актове на сдружението, и да изпълнява произтичащите от тях задължения.
3. Да изпълнява решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ и на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
4. Да съдейства за организационното и финансово укрепване на СДРУЖЕНИЕТО.
5. Да участва активно в организираните от СДРУЖЕНИЕТО мероприятия.
6. Да заплаща членски внос в размера и по начина, определен от УС на СДРУЖЕНИЕТО.
7. Да работи активно за утвърждаване престижа и авторитета на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 24. Членство в Сдружението се прекратява поради:
- напускане;
- смърт;
- поставяне под запрещение;
- изключване;
- прекратяване дейността на Сдружението;
- при отпадане.

Чл. 25. Напускането на Сдружението става с писмено заявление от напускащия до УС , което поражда своите правни последици от датата на постъпване на заявлението в този орган.

Чл. 26. Изключването е крайна мярка и се прилага в следните случаи:
- при системни или груби нарушения на устава или решенията на ОС, както и на законите в страната;
- при забава в плащането с повече от 6 /шест/ месеца на дължимия членски внос;
- когато с умишлени действия или с бездействие не изпълнява задълженията си и препятства постигането на целите на Сдружението;
- когато влоши обществената си репутация и с това навреди на доброто име на Сдружението;

Чл. 27. Отпадането на членството настъпва поради отсъствие без уважителни за това причини от 2 /две/ поредни заседания на Общото събрание.

VІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 28. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, ценни книжа и други и се формира от:
- годишен членски внос в размер, определен с решение на Общото събрание;
- спонсорство, дарения и завещания;
- приходи от благотворителна дейност;
- доходи от стопанска дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ;
- други законни средства.

Чл. 29. Имуществото на Сдружението не може да се използва за други цели, освен за изпълнение на задачите, записани в Устава и конкретизирани в годишните програми, съобразени с разпоредбите на чл. 41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

VIІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от присъстващите или по решение на съда, при наличие на условията, предвидени в закона.

Чл. 31. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, провеждана от УС или определено от него или от съда лице.

Чл.32. Имуществото на Сдружението, останало след удовлетворяване на кредиторите при проведената ликвидация, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт.

Чл. 33. За неуредените в този устав въпроси, както и при противоречие на устава с действащото българско законодателство, се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.


НАЧАЛО    ФЕН КЛУБ    ЧЛЕНСТВО    MEMBERSHIP    БИЛЕТИ    MANCHESTER UNITED    КОНТАКТИ

© UNITED.BG