НАЧАЛО    ФЕН КЛУБ    ЧЛЕНСТВО    MEMBERSHIP    БИЛЕТИ    MANCHESTER UNITED    КОНТАКТИ


ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ФЕН КЛУБ МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

I. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

1. Приемането на нови членове на фен клуба се извършва въз основа на писмена молба отправена към Управителния съвет (УС) на Фен клуб Манчестър Юнайтед Велико Търново или чрез електронната форма на официалната страница на фен клуба www.united.bg, в която кандидатът заявява, че приема идеите, целите и устава, като към кандидатурата се прилагат снимка и две препоръки от настоящи членове на фен клуба.

2. Приемането става с решение на УС.

3. Решение относно кандидатурата се взема в срок до 3 месеца от датата на кандидатурата.

4. При одобряване на кандидата, той следва да заплати в срок от 2 седмици пълния размер на членския внос + 5 лева встъпителна вноска (сумата се превежда по сметката на клуба с основание "Встъпителна вноска" и трите имена)

5.Членство се прекратява поради:
5.1. Напускане;
5.2. Смърт;
5.3. Поставяне под запрещение;
5.4. Изключване;
5.5. Прекратяване дейността на фен клуба;
5.6. При отпадане.

6.Напускането на фен клуба става с писмено заявление от напускащия до УС.

7.Изключването е крайна мярка и се прилага в следните случаи:
7.1. При системни или груби нарушения на устава или решенията на ОС, както и на законите в страната;
7.2. При забава в плащането с повече от 6 /шест/ месеца на дължимия членски внос;
7.3. Когато с умишлени действия или с бездействие не изпълнява задълженията си и възпрепятства постигането на целите на фен клуба;
7.4. Когато влоши обществената си репутация и с това навреди на доброто име на фен клуба.

8. Отпадането на членството настъпва поради отсъствие без уважителни за това причини от 2 /две/ поредни заседания на Общото събрание.

II. РАЗМЕР И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

9. Всеки член е длъжен да заплаща своя членски внос по начина описан в този правилник.

10. Размерът на членския внос се определя от УС. От 01.06.2011 определеният от УС членски внос е 48 /четиридесет и осем/ лева за пълнолетни и 12 /дванадесет/ лева за непълнолетни на футболен сезон.

11. Почетните членове, както и тези в неравностойно положение са освободени от заплащане на членски внос.

12. Заплащането на членски внос става само по банков път. В полето “Основание за плащане” всеки е длъжен да пише “Членски внос”, съответния футболен сезон и трите си имена.

13. Срокът за плащане на членския внос се определя от УС. От 01.08.2010 определеният от УС краен срок е 25 септември на съответната календарна година. Членовете, неплатили своя членски внос 3 /три/ месеца след крайният срок, автоматично губят членските си права.

III. РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (УС)

14. УС трябва да заседава поне веднъж на всеки три месеца.

15. Заседанията на УС са редовни ако присъстват повече от 2/3 от членовете му, като решенията се вземат с 3/4 мнозинство от членовете му.

16. За присъстващ член на заседанията на УС се приема и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

17. УС може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

IV. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БИЛЕТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ДОМАКИНСКИТЕ СРЕЩИ НА МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД

18. Всеки член на фен клуба, който е платил членския си внос и притежава One United Membership за текущия сезон, има право да кандидатства за отпускане на билети за посещения на домакинските срещи на Манчестър Юнайтед.

19. Заявленията за билети се приемат на e-mail: tickets@muscbg.com или чрез електронната форма в официалната страница на фен клуба - www.united.bg.

20. Заявленията се одобряват от УС.

21. Заявлението трябва да съдържа име и фамилия, One United Membership номер, име на съперника и дата на футболната среща. Фен клубът не носи отговорност при евентуална промяна на датата.

22. Заявлението трябва да бъде изпратено най-късно 8 седмици преди датата на съответната среща.

23. Крайните срокове за отговор/потвърждение на заявленията за всички домакински срещи на Манчестър Юнайтед са публикувани в официалната страница на фен клуба - www.united.bg.

24. Ако броят на заявките надвишава този на отпуснатите за фен клуба билети, се провежда класиране, като с предимство, но не повече от 2 пъти, ще се ползват членовете които са:
24.1 Членове на УС;
24.2 С основен принос за получаване официалния статут на фен клуба;
24.3 Участвали редовно в организираните от фен клуба мероприятия;
24.4 Допринесли за популяризирането на фен клуба.

25. При посещения на домакинските срещи на Манчестър Юнайтед, всички лица са длъжни да се въздържат от всякакви противообществени прояви и такива, които могат да навредят на доброто име на фен клуба и Манчестър Юнайтед, както и действия, които могат да застрашат собствената им безопасност или безопасността на други лица.

26. По време на пътувания всички лица са длъжни да спазват Закона за контрол на алкохола от 1985 г. "Законът" не е правило на Манчестър Юнайтед, а закон на страната (Англия).

Законът гласи: “Престъпление е ако съзнателно се позволи пренасяне или употреба на алкохолни напитки във влак или друго превозно средство, използвано за превоз на фенове до и от определено спортно събитие".

Полицията има право да арестува всеки човек, който обосновано е заподозрян в извършването / или извършва това "престъпление". Това обхваща и лицето, което наема превозното средство, управлява или за когото е наето. Важно е да се отбележи, че законът се прилага за ВСЯКО превозно средство, което е адаптирано за превоз на повече от 8 или превозва 2-ма или повече пътници.

V. ИЗБОР И РАБОТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛ

27. Представител на фен клуба се избира при наличие на повече от 10 члена в дадено населено място.

28. Избраният представител се одобрява от УС.

29. Представителят в населено място е длъжен:
29.1. Да контролира своевременното плащане на членски внос от членовете, за които отговаря;
29.2. Редовно да организира мероприятия с членовете от региона, за който отговаря;
29.3. Своевременно да уведомява членовете от поверения му регион за взети решения от ръководните органи на фен клуба;
29.4. Да присъства при свикване на ОС. При невъзможност поради уважителни причини, да изпрати делегиран представител, за което своевременно трябва да уведоми УС на фен клуба;
29.5. Най-малко веднъж на всеки три месеца да провежда събрание на членовете от региона, за който отговаря;
29.6. Да изпраща до УС на фен клуба ежемесечен доклад за извършената дейност.

VI. ДРУГИ

30. Забранена е употребата на алкохол по време на официални мероприятия, организирани от фен клуба.

31. Всеки член се счита за уведомен относно дадено решение, събитие, мероприятие и др. при наличие на съобщение за това на видно място в официалната страница на фен клуба - www.united.bg.


Настоящият правилник е приет на ОС на Фен клуб Манчестър Юнайтед Велико Търново проведено на 22.11.2010 г.

Последна промяна 25.03.2013 г.*

* Отстраняване на грешки в текста.


НАЧАЛО    ФЕН КЛУБ    ЧЛЕНСТВО    MEMBERSHIP    БИЛЕТИ    MANCHESTER UNITED    КОНТАКТИ

© UNITED.BG